Wrote his name

1 comment:

Myron said...

Riku already writes better than I do!